MEdlemskap


vem kan ansöka om medlemskap? - Hur blir jag medlem?

Ordinarie medlem
Den som är eller har varit officer i marinen (yrkes- eller reservofficer, såväl taktisk som specialist) kan bli ordinarie medlem i SOSS, liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. Även värnpliktiga officerare kan bli ordinarie medlemmar i SOSS. 

Extra medlem
Idag kan även officerare från armen och flygvapnet bli "extra medlemmar" i SOSS. Som extra medlem har man fulla medlemsrättigheter förutom rösträtt på årsstämman och extra medlem kan inte heller bli styrelseledamot i SOSS. Det är också viktigt att påpeka att extra medlemmar ej heller kan söka understöd och stipendier från fonderna som är knutna till SOSS: Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond (SEU), Fabian och Ewa Tamms Understödsfond (TAMM) samt Flottans Musikkassa (FMK). 

Vid vissa enskilda fall kan också personer utan militär bakgrund bli extra medlem men då måste de ha eller ha haft en roll inom det civila som är motsvarande officerens och som kan anses komma SOSS till gagn.

Om du vill bli medlem, fyll i "ansökan" som ligger som vänsterflik på denna sida! Därefter kommer SOSS direktion/styrelse att behandla ansökan och återkomma med besked om din ansökan godkänns eller ej. 

 

Vad är Sjöofficerssällskapet i Stockholm?

Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och har således en historia som sträcker sig längre än 160 år bakåt i tiden. Sällskapet har f.n. ca 1000 medlemmar av vilka merparten har varit eller är yrkes-, reserv- eller värnpliktig officer inom marinen. Sällskapets huvudändamål är att i mässlokalerna på Skeppsholmen hålla en av tradition god och representativ klubbverksamhet samt erbjuda möjligheter till en aktiv fritid. Vi ser oss också som en väsentlig och naturlig del av den marina historien på Skepps- och Kastellholmen. Ett kulturarv och en tradition väl värd att förvalta på bästa sätt!


Vad innebär medlemskapet och vad får Du som medlem ut av det?

Under vår och höst anordnar vi ett stort antal aktiviteter såsom ”skeppsaftnar” med högaktuella föredrag och diskussioner, olika typer av underhållning, middagar i samband med jul, Mårten Gås och vår- och höstmötena samt studiebesök. 

Utöver detta en rad arrangemang i vilka familjer och gäster kan delta, såsom jul- och sommarluncher, nationaldagsfirande med aktiviteter för barn och vuxna, nationaldagsmiddag, jazzkvällar, melodikryss, julgransplundring och andra former av medlemstillställningar där barn också är välkomna. 

Vid våra sammankomster får du som medlem möjlighet att knyta nya vänskapsband men också värdefulla kontakter med kollegor inom försvarsmakten, SOSS utgör en mycket god social plattform. 

Många av våra aktiviteter är förlagda till fartyget ”Segelkronan”, förtöjt vid Östra Brobänken på Skeppsholmen, med vars restauratör vi har ett förmånligt avtal. Vi disponerar även lokaler i Kastellet för konferenser, och efter särskild överenskommelse med restauratören kan middagar serveras i denna exklusiva miljö, såväl i tornrummet högst upp som i konferenslokalerna på mellanvåningen.
 
Som medlem kan du också abonnera ”Segelkronan” på kvällstid för privata tillställningar. Du kan abonnera hela eller halva fartyget, men i det senare fallet kommer vissa lokaler att utnyttjas gemensamt med annat sällskap. Fartyget rymmer ca 70 personer och används även för olika familjehögtider såsom bröllop, födelsedagar och barndop.

Mot uppvisande av medlemskortet serveras lunch på ”Segelkronan” till rabatterat pris måndag – fredag kl 1100-1300. Ett mycket uppskattat inslag är samvaro med officerskamrater i olika former, exempelvis kursluncher. Denna förmån gäller även medlemmar från SOSG och SOSK.


Samarbetsavtal med våra syskonsällskap i Karlskrona och Göteborg
Är du på besök i Göteborg eller Karlskrona kan du mot uppvisande av medlemskortet också ta del av rabatterade priser enligt nedan:
 
SOSG är inhyrda på S/S Marieholm hos en privat krögare. Medlemmar i alla tre sällskapen får rabatterat lunchpris på onsdagar. Då måltider serveras i samband med SOSG kvällsföredrag och andra speciella arrangemang åtnjuter alla medlemmar samma förmån.
 
SOSK har sina mässaktiviteter på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Medlemmar i alla tre sällskapen åtnjuter måltidsrabatter.

Möjlighet att söka stipendie från SEU - Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond
Medlemmar i SOSS kan söka stipendier som ekonomiskt stöd eller för studier, främst i utlandet men också i Sverige. Stipendier kan också sökas för familjemedlemmar. Mer information återfinns i fliken till vänster. 

Centralt, prisvärt och exklusivt boende i London
Vid besök i London så kan medlemmar bo på någon av våra vänskapsklubbar/Reciprocal Clubs. 
- The In & Out, Military and Navy Club
- The Naval Club
- The Rag, Army and Navy Club
För att få tillträde till dessa medlemsklubbar krävs ett LOI - Letter of Introduction som erhålles av Mässdirektören. Läs mer om dessa under fliken ovan - "Vänskapsklubbar".