Presentation

Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och kommer att fira sitt 170 års jubileum i november 2019. Sällskapet har ca 1100 medlemmar. Sällskapets ändamål är att utifrån stadgarna bedriva medlemsaktiviteter och clubaftnar för medlemmarna. Verksamheten sträcker sig från föredrag till bridgekvällar, bruncher, vinprovning, baler och julluncher. Normalt sätt så äter sällskapet alltid middag tillsammans efter genomförda aktiviteter.
 
Den som är eller har varit officer (yrkes-, reserv- eller värnpliktig) i marinen kan bli ordinarie medlem liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. Sällskapet antar även extra-medlemmar utan bakgrund i marinen, som extra medlem har man full tillgång till sällskapets aktivitetsutbud men inte rösträtt på vår-/årsstämman.
 
Sällskapets styrelse består utav en vid vårsammanträdet vald direktion. Den löpande driften och verksamheten drivs av en i sällskapet anställd Mässdirektör på halvtid.
 
Sällskapets mäss- och clublokaler befinner sig på Skepps- och Kastellholmen i förhyrda lokaler på fartyget Segelkronan vid Östra Brobänken och i Kastellet. Kontoret är beläget i Drottning Victorias Örlogshem på Teatergatan 3 på Blasieholmen.
Sällskapet ser sig som förvaltare av det marina kulturarvet på Skepps- och Kastellholmarna.

Lunch för medlemmar serveras måndag till fredag mellan 1100 och 1300 i sällskapets restaurangfartyg SEGELKRONAN. Fartyget kan stillaliggande vid kaj hyras för bröllop, dop, mottagning, middagar med mera. I Kastellet anordnas motsvarande arrangemang. 

Medlem har även möjlighet att hyra Sjöofficerssällskapet i Karlskrona (SOSK) stugor och segelbåtar.

Sjöofficerssällskapets direktion är tillika styrelse för tre fonder – Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond (SEU) , Fabian och Ewa Tamms Understöds- o Stipendiefond och Flottans Musikkassa. Fonderna ger understöd där behov finns, delar ut stipendier och stödjer marin militärmusik. För att komma i åtnjutande av understöd och stipendier krävs ordinarie medlemskap i något av Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona eller Göteborg.

Upplysningar om Sjöofficerssällskapet i Stockholm lämnas av vårt kansli,
E-mail: [email protected] alternativt
tfn 08-611 31 60